FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  Galeria AvatarówGaleria Avatarów  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
  O wydawnictwach, wydawcach i umowach
Wersja do druku
Zegarmistrz Płeć:Mężczyzna


Dołączył: 31 Lip 2002
Skąd: sanok
Status: offline

Grupy:
AntyWiP
PostWysłany: 18-01-2008, 22:02   O wydawnictwach, wydawcach i umowach

Wydawać by się mogło, że dział ten nie jest odpowiednim do tego typu wynurzeń. Jednak porusza on bardzo istotną kwestie z której każdy planujący w przyszłości publikować i pobierać za to pieniądze powinien zdawać sobie sprawę. A osób na forum o takiej naturze, jak to jest zapewne na pęczki. Mowa tu o podpisywaniu umów z wydawcami i tym, jakie pułapki mogą one zawierać. Kwestię tą omawiać będziemy na podstawie przypadku autentycznego.

Temat opowiadać będzie o wadze dokładnego czytania umów. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż skończyć się może tragicznie. Legenda miejska opowiada nawet o pewnej pisarce, która na skutek źle podpisanej umowy z jednym wydawcą zmuszona była pisać swoją książkę od nowa, by móc wydać ją drugi raz w innej oficynie. Osobiście jednak w aż takie przekręty nie wierzę.

Z góry przepraszam, jeśli ktoś poczuje się dotknięty lub obrażony treścią tego postu. Pisze go w stanie emocjonalnego wzburzenia i - jak sami się przekonacie w trakcie dalszej lektury - mam ku temu powody.

Tło historyczne:
Na przełomie października i września w prasie ogólnej ukazało się ogłoszenie o naborze dziennikarzy do nowo powstającego miesięcznika o tematyce społecznej. Będąc zapalonym grafomanem z ponad 200 publikacjami (głównie recenzje i felietony) w Internecie oraz kilkudziesięcioma w gazetach postanowiłem się zgłosić. Wysłałem aplikacje, zostałem zaproszony na rozmowę, w trakcie której zaprezentowałem próbki tekstu i otrzymałem propozycję współpracy. Pieniądze miałem otrzymać dopiero wraz z ukazaniem się pierwszego numeru (co miało mieć miejsce w styczniu lub lutym).
Uznałem, że nie mam nic do stracenia, napisałem i wysłałem kilka tekstów, po czym doszedłem do wniosku, że to narazie wystarczy i przestałem pisać. O sprawie zacząłem stopniowo zapominać, aż pewnego dnia ku mojemu zdziwieniu dostałem odpowiedź. Brzmiała ona mniej więcej "Pana teksty nie są złe, niektóre z nich opublikujemy w następnym numerze, pod warunkiem, że podpisze pan załączoną do maila umowę".

Umowa brzmiała w sposób następujący.

Cytat:
WYDAWCA oraz AUTOR będą łącznie zwani dalej "Stronami", a każdy z nich osobno "Stroną".


§1
AUTOR oświadcza i zobowiązuje się, iż na podstawie Umowy będzie pisał i dostarczał WYDAWCY artykuły w formie i w terminach zgodnych z zamówieniem Wydawcy(„Artykuł”).

§2
1. WYDAWCA zamawiając każdorazowo napisanie Artykułu określi termin i formę jego dostarczenia. Jeżeli termin taki lub forma nie zostaną wyraźnie określone, AUTOR przekaże Artykuł w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Jeżeli AUTOR przewiduje, iż nie będzie mógł dotrzymać terminu dostarczenia Artykułu, powinien zawiadomić o tym niezwłocznie WYDAWCĘ. W takim przypadku Strony ustalą dalszy sposób postępowania z zamówieniem. Strony mogą między innymi ustalić nowy termin dostarczenia lub WYDAWCA może od konkretnego zamówienia odstąpić.
3. W przypadku niedostarczenia Artykułu w terminie określonym w ust. 1 lub w terminie późniejszym, zaaprobowanym przez WYDAWCĘ zgodnie z ust. 2, WYDAWCA może od konkretnego zlecenia odstąpić lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

§3
1. AUTOR oświadcza i gwarantuje, że:
(a) Artykuły dostarczane WYDAWCY na podstawie Umowy będą rezultatem jego własnej, oryginalnej twórczości;
(b) rozpowszechnianie Artykułów nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób fizycznych lub prawnych (w tym prawa do czci, godności, poszanowania prywatności, ochrony wizerunku itp.). W razie wątpliwości AUTOR skonsultuje treść Artykułu z WYDAWCĄ;
(c) AUTOR oświadcza, że zwolni WYDAWCĘ z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku gdy niniejsza Umowa naruszy autorskie prawa majątkowe osób trzecich.
2. W przypadku dostarczenia przez AUTORA Artykułu obciążonego wadami prawnymi, WYDAWCA może takiego Artykułu nie przyjąć.

§4
1. AUTOR z chwilą dostarczenia Artykułu WYDAWCY, przenosi na niego mocą Umowy, wszelkie, niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe do takiego Artykułu, w zakresie wszelkich pól eksploatacji istniejących w dniu zawarcia Umowy, a w szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotniania Artykułu lub jego fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z Artykułu lub jego części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach,;
b) wprowadzania Artykułu lub jego fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;
c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy Artykułu oraz nośników, na których został zapisany;
d) publikowania Artykułu na łamach wydawnictw w tym na okładkach oraz w innych dodatkach;
e) publicznego udostępnianie Artykułu lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na stronach internetowych czasopism WYDAWCY,
f) wykorzystania Artykułu lub jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Wydawcy oraz czasopism i wydawnictw Wydawcy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.,
g) rozpowszechniania Artykułu lub jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne(mms)),
h) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadania za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz w sieciach kablowych, równoczesnego i integralnego nadania nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz przy wykorzystaniu sieci bezprzewodowych i przewodowych poprzez pakietowe przesyłanie danych (IP TV);
i) wykorzystania Artykułu lub jego fragmentów w materiałach reklamowych.
j) wykonywania praw zależnych zakresie tworzenia opracowań w postaci tłumaczeń Artykułu na języki wybrane przez Wydawcę, przeróbek, adaptacji, prawo udzielania licencji na wydania obcojęzyczne w innych krajach, prawo przedruku i rozpowszechniania całego lub części Utworu na jakimkolwiek nośniku graficznym, a zwłaszcza w prasie oraz w formie książkowej lub elektronicznej w innym opracowaniu niż główne wydanie; udzielania innym podmiotom licencji na korzystanie z praw autorskich do utworu w zakresie udzielania osobom trzecim licencji na korzystanie z tych praw.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Artykułu obejmuje też prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
3. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie kraje świata i nie jest ograniczone w czasie.
4. Z chwilą nabycia przez WYDAWCĘ praw autorskich majątkowych do Artykułu, AUTOR przenosi na niego nieodpłatnie własność nośników, na których został on utrwalony.
5. WYDAWCA może przenosić nabyte wg określonych wyżej zasad prawa na osoby trzecie, lub udzielać na nie licencji.
6. Określenie zakresu, sposobu i czasu korzystania z Artykułu należy do wyłącznej kompetencji WYDAWCY.

§5
1. Umowa nie ogranicza w żadnej mierze praw osobistych AUTORA. WYDAWCA jest zobowiązany w szczególności do poszanowania służącego AUTOROWI prawa do autorstwa.
2. AUTOR zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający swobodę korzystania z Artykułu.
3. W szczególności AUTOR upoważnia WYDAWCĘ do decydowania o publikacji Artykułu oraz do wprowadzania w niego zmian nie zniekształcających treści lub nie pomniejszających jego wartości twórczej.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustowania tekstów.

§6
AUTOR zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań szkodzących dobremu imieniu lub wiarygodności WYDAWCY lub wydawanych przez niego publikacji; powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogą narazić WYDAWCĘ na szkodę.

§7
1. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych Artykułów zaleconych i dostarczonych w danym miesiącu AUTOROWI przysługuje wynagrodzenie w kwocie sto dziesięć zł brutto za wydrukowaną stronę A4 (gdy artykuł nie obejmuje całej strony wynagrodzenie za niepełną stronę ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu) i 55 zł brutto za wydrukowane zdjęcie. Wynagrodzenie jest należne wyłącznie w wypadku publikacji Artykułu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie przez WYDAWCĘ jednorazowo na konto bankowe wskazane przez AUTORA.
3. WYDAWCA dokonując wypłaty wynagrodzenia dla AUTORA dokona potrąceń do których jest zobowiązany prawem w tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. AUTOR oświadcza, że wynagrodzenie wskazane powyżej jest odpowiednie i uwzględnia wszystkie pola eksploatacji określone w Umowie oraz że z tytułu zawarcia Umowy nie będzie żądał wypłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia poza wskazanym w niniejszym paragrafie.

§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas dwunastu miesięcy tj. do końca 2008 roku; po tym okresie może być przedłużona aneksem za zgodą obu Stron.
2. WYDAWCA może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wskazanych w Umowie oraz w związku z naruszeniem przez AUTORA istotnych interesów WYDAWCY lub ciężkiego naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§10
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu Umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe w Warszawie.

§11
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12
Wszelkie zmiany do Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w formie Aneksu.

§13
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.


Co to na jeża kolczastego oznacza?

-§1 jest rozkosznie nieprecyzyjny, ale ukryta jest w nim złośliwa pułapka, z której jego autor zapewne nie zdawał sobie sprawy. Na jego treści strona zwana Autorem zobowiązuje się pisać. Nie precyzuje co pisać, ani w jakiej postaci, co pozwala na jego obejście. Np. jeśli otrzymam zlecenie "napisz 200 stron o Domu Starców" to mogę spokojnie zmyślać, stosować copy - paste, oddać 200 stron zapisanych czcionką 100... I wywiążę się z umowy.
Zawiera jednak chytrą zasadzkę. Otóż zobowiązałem się pisać. Jeśli coś napisze może zostać to potraktowane jako wynik tego zobowiązania i w związku z tym Wydawca może rościć sobie do tego prawa. Gdybym w tym momencie np. napisał tekst do innej gazety miałbym przekichane. Jako, że w tej chwili znaczna część moich dochodów pochodzi z dziennikarstwa podpisanie takiej umowy byłoby dla mnie samobójstwem.
-§4 jest pierwszą, świadomie zastawioną pułapką w tej umowie. Oznacza on, że zrzekam się po wsze czasy praw do tekstu.
Co więcej pozwala on mojemu Wydawcy zrobić z tym tekstem wszystko: sprzedać innemu wydawnictwu, opublikować we własnej książce, sprzedać do innego kraju.
W świetle §1 oznacza też, że jeśli opublikuje coś w innym miejscu w czasie obowiązywania umowy Wydawca będzie miał prawo wstąpić na drogę sądową, by pobrać zamiast mnie wynagrodzenie za moją pracę. Nie sądzę, żeby wygrał, ale...
-§5.2 jest strasznym bełkotem, pozbawionym znaczenia w świetle polskich przepisów. Świadczy jednak o ogólnym poziomie tej umowy. Prawdopodobnie punkt ten miał na celu wymuszenia obietnicy, że Autor nie będzie dochodził swych praw w sądzie.
-§6 jest diabelnie nieprecyzyjny. W obecnej postaci nie oznacza niczego.
-§7 zawiera trzy bardzo sprytne pułapki. Po pierwsze i najważniejsze: w §4 przyznaliśmy prawo Wydawcy do dokonywania dowolnych publikacji naszego artykułu. W tym wypadku zgadzamy się, że jego zapłata jest dla nas wystarczająca. Oznacza to, że jeśli Wydawca sprzeda tekst innemu czasopismu lub spróbuje go wznowić w innym miejscu, to nie będzie musiał nam nic za to zapłacić.
Po drugie: zobowiązujemy się w nim przez czas trwania umowy nie prosić o podwyżkę.
Po trzecie: co to do diabła rogatego jest kartka A4? Wiecie jakie to pole do nadużyć daje? Powiedzmy, że wysłałem długi, piękny tekst, który Wydawca chce opublikować w całości, ale nie chce mi aż tyle płacić. Nic prostrzego! Może zmniejszyć czcionkę i interlinie, wtedy zabuli mi mniej. Natomiast swojemu koledze, który akurat potrzebuje więcej pieniędzy może czcionkę zwiększy.
Zawsze, gdy coś publikujecie żądajcie zapłaty za faktyczną ilość tekstu. Najczęściej są to tzw. strony znormalizowane czyli 1800 znaków drukarskich (czyli wszystkich znaków, nawet spacji).

Pozostałe paragrafy występują w każdej umowie.

Mam nadzieję, że to, co napisałem nie przyda się nikomu, a przynajmniej ustrzeże przed wpakowaniem się w poważne kłopoty.

_________________
Czas Waśni darmowy system RPG dla fanów Fantasy. Prosta, rozbudowana mechanika, duży świat, walka społeczna.
Przejdź na dół Zobacz profil autora
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Odwiedź blog autora Odwiedź listę obejrzanych anime / przeczytanych mang
 
Numer Gadu-Gadu
1271088
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików
Możesz ściągać załączniki
Dodaj temat do Ulubionych


Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group